ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
หลักการความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ แก่ประเทศชาติ สังคมและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบกับหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management – TQM) ภายใต้แนวทาง ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (C.P. Excellence) เครือฯ จึงให้ ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของแต่ละประเทศและระหว่างประเทศ
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังตระหนักดีถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยทุกภาคส่วนของ
การดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนหลักการสากล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง United  Nations Global Compact และ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ประการ (United Nations Sustainable Development Goals) ซึ่งครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมและสนับสนุน ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุน การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริม โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาย่อมเยา และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุม และการจ้างงาน เต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ความต้านทาน
และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และการใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศน์บนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ ป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรม ของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมจัดให้มีการเข้าถึง ความยุติธรรมสำหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และมีความครอบคลุม ในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะใช้ขีดความสามารถและความพร้อมบนความเหมาะสมของกลุ่มธุรกิจ ในแต่ละประเทศให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง มีแผนงาน วัดผลได้ ด้วยการสนับสนุนจากทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง และสื่อสารให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้รับทราบเป็นที่ประจักษ์ เพื่อการพัฒนาของประเทศชาติ สังคมและเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างยั่งยืนที่แท้จริง
 
ประกาศ ณ วันที่       มกราคม 2559
 
                     นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และ
   ประธานกำกับนโยบายด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร
                        เครือเจริญโภคภัณฑ์
แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์


 
กลยุทธ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย


 
Heart: รากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เรายึดมั่นเสมอมา 
เพื่อให้มั่นใจว่าการก้าวเดินบนเส้นทางสู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล และการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงครอบคลุม

 
 Health: ความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและแข็งแรง
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมร่วมกับคนในสังคม การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดี รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างทักษะที่จำเป็นของประชาชนในวงกว้าง


 
Home: ความทุ่มเทในการทำให้โลกใบนี้เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับทุกคน 
โดยเราให้ความสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ