เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น เนื้อหาที่กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิที่กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จดทะเบียนไว้ คือ © 2008 Charoen Pokphand Group
การใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงในการใช้อินเตอร์เน็ตว่าอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เนื่องจากความบกพร่องหรือความผิดพลาดของเครื่องอุปกรณ์ ระบบข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ (ถ้ามี) จากบริษัท

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทสามารถสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า