8 มีนาคม 2560
นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่งคงและความยั่งยืนทางด้านอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ เริ่มตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหาร การจัดเก็บ การกระจายและจำหน่ายสินค้า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ...
18 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มทรู ประกาศแต่งตั้ง ศุภชัย ขึ้นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) พร้อมสองแม่ทัพใหญ่นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์และด้านปฏิบัติการ พร้อมสู่ผู้นำโทรคมนาคมยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิทัลมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ
กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2560 - วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) และแต่งตั้งนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านการพาณิชย์ และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านปฎิบัติการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ...
16 พฤศจิกายน 2559
ซีพีเอฟ พัฒนาลูกกุ้งอนุบาลคุณภาพสูง ลดความเสี่ยงจากโรคอีเอ็มเอส เพิ่มความสำเร็จให้เกษตรกร
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตอบรับลูกกุ้งอนุบาลปลอดโรคของซีพีเอฟ ช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง เพิ่มความสำเร็จของผลผลิตกุ้ง ...
16 พฤศจิกายน 2559
เชสเตอร์ยืนยันให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารปลอดภัย ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ไม่มีสารตกค้างจากยาปฏิชีวนะ
ผู้บริหารเชสเตอร์ ย้ำ ร้านเชสเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ได้มาตรฐานส่งออก ปลอดภัยจากสารตกค้างยาปฏิชีวนะ ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของอาหารทุกเมนูในร้านเชสเตอร์ ...
16 พฤศจิกายน 2559
ซีพีเอฟ ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปลาทับทิมปลอดภัยจากสารตกค้าง เน้นการเลี้ยงที่สะอาด ลดเสี่ยงเป็นโรค
นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้ปรับปรุงพันธุ์ปลาทับทิมให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในประเทศไทยและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และได้ส่งเสริมเป็นอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมให้แก่เกษตรกร เริ่มส่งเสริมเฮียกู้เริ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ซึ่งได้ผลผลิตที่ดี ปลาเนื้อแน่น และไม่มีกลิ่นโคลน ต่อมาบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้เกษตรกรรายอื่นได้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน เนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคทั่วไปนิยมนำปลาทับทิมมาทำเป็นอาหาร เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ส่งผลให้ปลาทับทิมกลายเป็นปลาเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบัน ...
Page 2 of 8 [ 39 items]