เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com เป็นเนื้อหาที่กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com รวมทั้งข้อความและรูปภาพเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วโลกโดยกฎหมายและสนธิสัญญาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ห้ามผู้ใดตีพิมพ์ ทำซ้ำ ทำสำเนา แก้ไข อัพโหลด ส่ง เผยแพร่ในเว็บไซต์และจำหน่ายเนื้อหาเหล่านี้โดยมิได้รับอนุญาตจากกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพเขียน รูปภาพ ภาพวาดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจเป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ นักวาดภาพหรือช่างภาพก็อาจเป็นผู้ที่กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือลูกค้าและหรือผู้จัดส่งสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ว่าจ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com ตามสัญญาที่ทำกับแต่ละฝ่าย การนำรูปภาพใดๆ (ภาพถ่าย ภาพวาด หรือภาพวาดที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) จากเว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com ไปใช้งานต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์ www.cpgroupglobal.com อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ และกลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาหรือวิธีปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น