เกือบศตวรรษที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากร้านเมล็ดพันธุ์ผักเล็กๆ ได้แผ่ขยายไปสู่ธุรกิจ หลากหลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจพืชครบวงจร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เป็นต้น โดยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความปรารถนาที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย และประชากรโลก 

 การดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและมีการผนึกกำลังเป็นกลุ่มธุรกิจ (Conglomerate) นี้ ทำให้เกิดการประสานการใช้ทรัพยากรภายในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจจนเกิดความเชี่ยวชาญ สามารถนำความรู้นั้นไปขยายการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ได้ 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรกลุ่มธุรกิจครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนหลังและนำสิ่งที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค โดยปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขยายการลงทุนออกไปใน 15 ประเทศ มีบริษัทในเครือ  200 แห่งทั่วโลก มีพนักงาน 300,000 คน และมีการค้าในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก  
 1. กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  
 2. กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย  
 3. กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม  
 4. กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช  
 5. กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
 6. กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร   
 7. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 8. กลุ่มธุรกิจพลาสติก  
 9. กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง  
 10. กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์  
 11. กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)  
 12. กลุ่มธุรกิจการเงินและการธนาคาร(จีน)  
 13. กลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ (จีน)