บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ซีพีพีซี ก่อตั้งเมื่อปี 2528 เพื่อผลิตพลาสติกคุณภาพมาตรฐานสากล แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป พลาสติกสำเร็จรูปและสินค้าอุปโภคบริโภค พลาสติกบรรจุภัณฑ์ และเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ บริษัท มีโรงงานผลิตพลาสติกพีวีซีเป็นของตนเอง โดยมีบริษัทย่อยและโรงงานทั้งสิ้น 15 แห่ง ตั้งอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม และและมีสำนักงานดูแลด้านจำหน่ายอยู่ที่เมริกา