บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ซี.พี. แลนด์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 เพื่อดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ศูนย์การค้า โรงแรมและคอนโดมิเนียม ปัจจุบัน มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ 16 โครงการ กระจายทั่วประเทศไทย