บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
ในการทำการเกษตรกรรมมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องหลายประการ นอกจากสภาพดิน น้ำ อากาศ การบำรุงแลอย่างใส่ใจแล้ว คุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 ด้วยมุ่งปรารถนาที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูงให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรและอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ โดยทีมนักวิชาการประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 888 ตรา ?ใบโพธิ์? และ ?ดอกบัว? เป็นที่รู้จักดีทั้งในและต่างประเทศ เพราะสามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิม 400 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 700 กิโลกรัม/ไร่

    ภายหลังได้ขยายไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชไร่ พืชสวน ข้าว และเครื่องจักรการเกษตร  ปัจจุบัน เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ทั้ง ข้าวโพดพันธุ์ผสม ข้าวโพดบริโภค ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปุ๋ย พืชเมืองร้อน กล้วยไม้ ชา องุ่น วัสดุปลอดเชื้อ และเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้น และสามารถส่งออกสินค้าหลายชนิดไปยังเกษตรกรจีน เวียตนาม อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และอินเดีย