จากการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจเกษตรครบวงจร ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรนับเป็นธุรกิจต้นน้ำที่สนับสนุนธุรกิจดังกล่าว โดยนอกจากจะให้ความสำคัญกับการผลิตให้มีปริมาณพอเพียงสำหรับใช้ในการผลิตอาหารสัตว์แล้ว  ยังต้องมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีความคุ้มค่าในการลงทุน ปัจจุบันธุรกิจกลุ่มพืชครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจพืชสวนและสวนเกษตร ธุรกิจพืชไร่ และธุรกิจข้าวครบวงจร