จีนมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันชาวจีนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมีความต้องการบริโภคอย่างไม่จำกัด มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและรสนิยม และมีการใช้จ่ายเงินเพื่อสุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจเวชภัณฑ์จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งในการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในจีน