วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของธุรกิจต้นน้ำ การที่เครือมีโรงงานผลิตและแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อยู่ในหลายประเทศ จึงมีความสำคัญที่จะต้องบริหารจัดโดยองค์รวมหรือแบบครบวงจรด้านการจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอและราคาเหมาะสม ทั้งในแง่การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ บริหารความเสี่ยง  การสนับสนุนหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีการผลิตอาหารสัตว์มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย และลดต้นทุนโดยรวม