บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ "ครัวของโลก" จึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง โภชนาการครบถ้วน ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันซีพีเอฟมีการลงทุนใน 12 ประเทศ โดยจำแนกธุรกิจออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และ 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การนำเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปขั้นพื้นฐานไปเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอาหารปรุงสุก อาหารกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน  นอกจากนั้น ยังบริหารต่อเนื่องไปถึงระบบโลจิสติกส์และระบบการจัดจำหน่าย 

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ (traceable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เว็บไซต์ : www.cpfworldwide.com 
ซีพี
ซีพี เฟรชมาร์ท
ไก่ย่างห้าดาว
ซีพี-เมจิ
เชสเตอร์ส์ กริลล์
บีเค โปรดักส์