เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ครบวงจร หมู และกุ้ง จนมีความชำนาญ และมีความแข็งแกร่ง เป็นรากฐานสำคัญในการขยายธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและบนเวทีการค้าโลก 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับโลก (Global Company) ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าทั้งด้านรสชาติและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา และมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน  
 
ในอนาคต ภาคเกษตรและอาหารจะยิ่งทวีความสำคัญ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ (เมื่อมิถุนายน 2556) ว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า หรือ ในปี พ.ศ. 2568 จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นจาก 7.2 พันล้านคนในปัจจุบัน เป็น 8.1 พันล้านคน  ความต้องการอาหารจะมีมากขึ้น ขณะที่พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกมีอยู่อย่างจำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการเกษตรและอาหารอย่างไม่หยุดยั้ง และภาคภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประเทศไทยและโลก